Vedtægter for Hillerød Svømmeklub – vedtaget på generalforsamlingen den 27. oktober 2009

§1 Klubbens navn og hjemsted

Foreningen Hillerød Svømmeklub (i det følgende kaldet HILS) er stiftet den 8. december 1966 og har hjemsted i Hillerød kommune. HILS er tilsluttet Dansk Svømmeunion og DGI Frederiksborg Amt under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Klubbens formål

Foreningens formål er gennem svømning og hertil knyttede aktiviteter at bevare og fremme medlemmernes sundhed og sikkerhed i vand samt at skabe muligheder for at kunne deltage i svømmekonkurrencer. Tillige skal klubben gennem et positivt og demokratisk samvær bidrage til at skabe et inkluderende fællesskab blandt medlemmerne.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan foreningen optage enhver der fyldt 4 år. Optagelse er først bindende for klubben, når første års kontingent er indbetalt.
Såfremt der ikke er plads på et ønsket hold, tilbydes en ledig plads på et andet hold eller plads på en venteliste.

Der kan optages passive medlemmer med interesse for foreningens formål. Passive medlemmer har ikke adgang til selve svømningen, men er valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jf. § 17.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal enten ske via HILS ́ hjemmeside eller med e-mail til hils@hils.dk.
Indmeldelse er bindende for een sæson ad gangen.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker for svømmeskoleelever og motionister automatisk ved sæsonens afslutning.
For konkurrencesvømmere skal udmeldelse ske skriftligt til kontoret med een måneds varsel til udgangen af et kvartal.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet, indmeldelsesgebyr m.v. fastsættes af bestyrelsen inden udgangen af marts måned. Indbetalingsfrister og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingenttakster, indbetalingsfrister og opkrævningsform skal offentliggøres på HILS's hjemmeside samt i forbindelse med meddelelse om optagelse på hold til den kommende sæson.
Medlemmer af bestyrelsen, æresmedlemmer og ansatte er kontingentfri.
Ved overgang fra venteliste, passivt medlemskab eller som nyt medlem betales et indmeldelsesgebyr.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt indenfor den angivne betalingsfrist.
Hvis et medlem efter påmindelse ikke betaler sit kontingent, vil der automatisk ske en sletning, og en reserveret og tilbudt plads på et hold vil blive tilbudt den næste på ventelisten.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel eller handlinger skønnes at være til skade for foreningen, eller vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Et ekskluderet medlem kan anmode om, at førstkommende generalforsamling skal tage stilling til en ophævelse af eksklusionen. En sådan beslutning kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle HILS's medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år som ikke er i kontingentrestance og som har været medlemmer af klubben i de sidste 3 måneder.

For medlemmer under 15 år kan medlemsindflydelsen varetages af et af medlemmets forældre/værger.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på HILS ́ hjemmeside www.hils.dk

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være foreningens kontor i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Endelig dagsorden med rettidigt modtagne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved meddelelse på HILS ́ hjemmeside www.hils.dk En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse. Efter regnskabets godkendelse vil kasserer eller bestyrelse orientere om budget for det igangværende foreningsår.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af formand

  6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer kvalificeret flertal med 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger dette. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en femtedel af foreningen stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede - eller på anden måde har afgivet stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen består af en valgt formand, en kasserer, og af yderligere 2-4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2-3 bestyrelsesmed- lemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henblik på valg af kasserer. Såfremt formanden fratræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

Hvis det på den ordinære generalforsamling ikke er muligt at få en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, kan bestyrelsen fungere med reduceret antal indtil en kandidat opstilles. Melder en kandidat sig skriftligt til bestyrelsen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelsen af skriftligt kandidatur.

Valgbare til bestyrelsen er foreningens aktive og passive medlemmer eller af bestyrelsen til generalforsamlingen indbudte med interesse for foreningens formål. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Der tages referat af alle bestyrelsesmøder.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til foreningens vedtægter.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. marts til 28. eller 29. februar.
Bestyrelsen skal inden 15. april afgive årsrapport til foreningens revisor. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Årsrapporten skal på anmodning udleveres til foreningens medlemmer senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling, dog senest 15. maj.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisor skal hvert år senest ved udgangen af september måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden sammen med mindst yderligere et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse på mere end kr. 25.000 skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog beslutte større midlertidige overtræk af maksimalt 3 måneders varighed, såfremt der afventes salg af værdipapirer eller modtagelse af kommunale medlemstilskud.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå.


 

Vores sponsorer